Datab Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar
İşbu (“Sözleşme“) www.datab.net internet sitesinin (“Site“) maliki olan ve Site’nin faaliyetlerini yöneten Datab Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. (“Şirket“) ile bu Site’ye kullanıcı olarak kaydolan kişi (“Kullanıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda imzalanmıştır. Şirket ile Kullanıcı bundan böyle tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Konu ve Amaç
İşbu Sözleşme’nin konusu ve amacı, Şirket’in Site üzerinden bulut tabanlı elektronik tablolarla hesap tutmaya dair platformunu (“Platform“) Kullanıcı’ya sunması, bu kapsamda da Kullanıcı tarafından Platform’a yüklenecek her türlü bilgi ve belgelere (“İçerik“) ilişkin hükümler ile tarafların diğer haklarının ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme elektronik ortamda Kullanıcı’nın Site üzerinden onay vermesi ile yürürlüğe girecek olup Taraflarca Sözleşme’de belirtilen şekilde iptal edilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Haklar ve Yükümlülükler
Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylaması akabinde Platform’dan faydalanması için kendi adına bir hesap oluşturur. Kullanıcı oluşturduğu hesap vasıtasıyla Platform’dan faydalanabilecektir. Şirket’in belirleyeceği süre kadar Kullanıcı’ya Platform’u ücretsiz deneme imkanı sağlanabilir, tanınan işbu ücretsiz deneme süresinin sona ermesini takiben Kullanıcı ilgili paket ücretini ödemesi halinde Platform’dan faydalanmaya devam eder, aksi halde kullanımı sonlandırılır. Kullanıcı dilerse deneme süresini kullanmak yerine direkt olarak talep ettiği paketi Site üzerinden satın alarak Platform’dan faydalanmayı seçebilir. Böyle bir durumda Şirket, Kullanıcı tarafından talep edilen paket kapsamına uygun olarak Platform’u ilgili paket için belirleyeceği ücretin ödenmesini takiben Kullanıcı’nın kullanımına sağlayacaktır.

3.2
Kullanıcı, Site’ye veya Platform’a kayıt olurken verdiği bilgilerin tam ve doğru olmasından münhasıran sorumludur. Bu minvalde Kullanıcı, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması durumunda bu bilgileri ilgili hesabından güncellemekle yükümlüdür. İşbu üyelik esnasında Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin eksik olması, güncel olmaması veya gerçeğe aykırılığı nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü talep ve sorun bizzat Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Kullanıcı bu hususta Şirket’i her türlü talepten ari tutacak ve Şirket nezdinde oluşan her türlü zararı derhal ilk talepte nakden ve defaten ödeyecektir. Ayrıca işbu nedenlerle Site ve/veya Platform’dan yararlanılamamasından veya erişim sağlanamamasından Kullanıcı tek başına sorumludur.

3.3
Kullanıcı, Site’ye veya Platform’a üyelik işlemlerini yerine getirirken, ilgili hizmetlerden yararlanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm ilgili mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4
Kulanıcı Site ve Platform’a kendisine tanımlı e-posta adresini ve şifresini kullanarak erişecektir. Kullanıcı’nın Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın şahsi sorumluluğundadır. Kullanıcı şifresini ve hesap bilgilerini başka bir kişi ya da kuruluşa veremez, Kullanıcı’nın kendisine tanımlı hesabını kullanma hakkı da bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Şirket’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı, hesabının yetkisiz kullanımı veya güvenliğinin ihlalinden haberdar olduğunda derhal Şirket’e durumu bildirecektir.

3.5
Şirket’in gerekçe göstermeksizin Kullanıcı’ya hesap açılmasını reddetme hakkı saklıdır. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme, Platform veya Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı davranış içerisinde bulunması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alabilir veya Sözleşme’yi aşağıdaki “ Süre ve Fesih” maddesinde gösterilen şekilde feshedebilir. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır. Şirket tarafından Kullanıcı’nın hesabı sona erdirilir veya dondurulur ise Kullanıcı tarafından aynı veya farklı bilgiler ile yeni bir hesap açılamaz.

3.6
Kullanıcı’nın Site’ye veya Platform’a erişimi şahsı için değil de bir işletme adına ise Kullanıcı bu işlem için tam yetkili olduğunu peşinen beyan eder. Bu halde Kullanıcı’ya bahsedilen haklar ve Kullanıcı’nın yükümlülükleri ilgili işletme için de geçerli addedilir ve Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu işletmenin de işbu Sözleşme’ye ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hüküm ve şartlara uygun davranmasını sağlamakla yükümlüdür.

3.7
Kullanıcı, Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devir ve/veya temlik edemez. Şu kadar ki zaman zaman Kullanıcı, Platform’a erişim ve kullanım için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilen Kişi“) yetkilendirebilir. Yetkilendirilen Kişi’nin yetkisinin sınırları Kullanıcı tarafından belirlenir ve Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kişi’nin Platform’u kullanmasından kaynaklı her türlü sorumluluktan münhasıran sorumludur.

3.8
İlgili deneme süresinin sona ermesinden önce, deneme süresi kapsamındaki hizmetlerle aynı olan hizmetler için bir paket alınmaması halinde veya söz konusu İçerik başka bir ortama ücretsiz olarak aktarılmadığı sürece Platform’u deneme süresince Kullanıcı tarafından Platform’a girilen herhangi bir İçerik Şirket tarafınan kalıcı olarak silinebilir. Şirket verilerin kaybından sorumlu değildir. Deneme süresince Kullanıcı’nın girdiği İçerikler deneme süresi kapsamındaki hizmetten daha düşük dereceli bir hizmete aktarılamaz; bu nedenle, deneme süresi kapsamındaki hizmetten daha düşük dereceli bir hizmet alınması halinde, deneme süresi sona ermeden İçerikler başka ortama aktarılmalıdır aksi halde kalıcı olarak kaybolabilir. Deneme süresince hizmetlerin “oldukları gibi” herhangi bir garanti/taahhüt olmaksızın temin edilmekte olduğu hususunda Taraflar mutabıktırlar.

3.9
Kullanıcı’nın Şirket ile Site ve Platform üzerinden paylaştığı İçerik’in tüm sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Yürürlükteki veri koruma kanunları uyarınca İçerik’in tek veri kontrolörü de Kullanıcı’dır. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında ve Sözleşme amaçlarını yerine getirmek için Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik’i kullanabilir ve işleyebilir. Kullanıcı, İçerik’in Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini peşinen kabul eder. İçerik’in yasalara uygun olarak toplanmasından ve ayrıca ilgili veri kişilerinin haklarının korunmasından Kullanıcı tek başına sorumludur. Kullanıcı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bunlar ve ilgili kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ve bu husustaki yasal mevzuat ile çıkarılan ve/veya çıkarılacak diğer düzenlemelere uygun hareket edeceğini, söz konusu düzenlemelere aykırılık halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, Şirket’in bu nedenle uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.10
İçerik nedeniyle ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır ve Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hizmet için Şirket’in ilave bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendisinden kaynaklı Fikri Mülkiyet ihlallerine ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talebin tek muhatabı olduğunu ve bu iddia ve taleplerden ötürü Şirket’e rücu etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11
Şirket, mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Platform’dan veya diğer kendi kayıtlarından silebilecek olup Şirket’in kayıp veriler/İçerik de dahil olmak üzere buna dair ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacağını Kullanıcı peşinen kabul eder. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına Şirket, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.

3.12
Kullanıcı, hiçbir şekilde Platform’un kullanımına zarar verici eylemlerde bulunmayacağını, Platform’a yetkisiz erişim sağlamayacağını ve mevzuata aykırı İçerikler’i Platform’a aktarmayacağını, Şirket’in Fikri Mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.13
Kullanıcı’ya, Site veya Platform kanalıyla iletişim araçları sağlanması halinde Kullanıcı bu araçları hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, aşağılayıcı, alaycı, başkalarını küçümseyen, diğer kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı saygısızlık içeren, müstehcen, kaba, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit edici, huzursuzluk çıkartmaya yönelik, yetişkinlere yönelik içerik, kopya yazılım, şifre kırma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası kanun, tüzük veya anlaşmalara, ülkemiz çıkarlarına, kişilik haklarına veya genel toplum ahlak kurallarına aykırı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrımcılıkları destekleyen konular açmak ve içerikler göndermek, linkler vermek ve diğer kullanıcıları veya diğer üçüncü kişileri rahatsız edecek boyutlara taşımak amacıyla veya herhangi bir şekilde başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve benzeri işlemlerde bulunamayacağı gibi Platform’un veya Şirket’e ait yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde de bulunamaz.

3.14
Site veya Platform’da Kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, paylaşılan görüntüler, mesajlar, yorumlar ve kullanılan ifadeler münhasıran ilgili Kullanıcı’nın kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ilgili Kullanıcı sorumludur. Bu görüş, görüntü, yorum, mesaj ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Şirket’in Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaşacağı mesajlar, yorumlar veya görüntüler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaştığı görüntüler, yorumlar veya mesajlar nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca Kullanıcılar’ın bu tarz faaliyetlerinden dolayı Şirket’e herhangi bir dava, para cezası vb. bir yaptırım ve/veya yükümlülük gelir ise Şirket’in Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır. Site veya Platform’da dini ve siyasi konuların geçtiği tartışmalar veya bu konulara ilişkin herhangi bir içerik paylaşımı da yasaktır.

3.15
Site veya Platform, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde Site veya Platform’da yer alan veya Site veya Platform üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.

3.16
Şirket, Site veya Platform üzerinden tüm Kullanıcılar’a önerilerde bulunabilir, yönlendirmelerde bulunabilir. Söz konusu önerilen ürün/hizmetlerin Kullanıcı tarafından satın alınması, hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesi, herhangi bir ürün alımı gerçekleşmiş ise ürüne ilişkin herhangi bir garanti, ayıplı olup olmadığının taahhüdü yahut ürünün iade ve değişimine ilişkin her türlü işlem, ürünün yasaklı kategoride veya kaçak olup olmaması, ürünün niteliği, kalitesi, gerçek olup olmaması, ürün tanıtımında kullanılan ifadelerin gerçeği yansıtıp yansıtmaması da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere satın alınan ürün/hizmetlere ilişkin Şirket’in hiçbir bilgisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır ve Şirket bu konulara ilişkin Kullanıcı’ya hiçbir beyan, taahhüt veya garanti vermemektedir. Bu gibi talep ve durumlarda Kullanıcı’nın tek muhatabı Site veya Platform üzerinden yönlendirilmek sureti ile ürünü/hizmeti bizzat satın aldığı kişi/kurumdur.

3.17
Kullanıcı, Site veya Platform’a kayıtlı olan başka bir kullanıcı ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda Şirket’in herhangi bir görevi (arabulucu veya hakem gibi) veya sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.18
Şirket, işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site veya Platform’un takip eden ilk kullanımı ile yürürlüğe girer. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıdaki “ Süre ve Fesih” maddesinde belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.19
Şirket, yükümlülüklerini ifa ve bazı pazarlama / performans değerlendirmeleri için Kullanıcı tarafından aktarılan İçerik’i işbu Sözleşme’nin gizlilik hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla kullanabilir.

3.20
İşbu Sözleşme kapsamında kullanıldığı üzere, “Gizli Bilgiler” gizli olarak tanımlanan veya bilginin türü nedeniyle ve ifşa edilme durumu dikkate alındığında gizli olduğu anlaşılması gereken, yazılı veya sözlü olsun veya olmasın bir taraf tarafından (“İfşa eden Taraf“) diğer tarafa (“Teslim Alan Taraf“) ifşa edilen tüm gizli bilgiler anlamına gelir. Bununla birlikte Kullanıcı verileri haricindeki Gizli Bilgiler aşağıdaki gibi olan herhangi bir bilgiyi içermemektedir: (i) İfşa eden Taraf’a karşı herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmeksizin kamu tarafından bilinen veya genel olarak kamuya duyurulan, (ii) İfşa eden Taraf’a karşı herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmeksizin, İfşa eden Taraf tarafından ifşa edilmeden önce Teslim Alan Taraf tarafından bilinen, (iii) İfşa eden Taraf’a karşı herhangi bir yükümlülük ihlal edilmeksizin üçüncü bir taraftan elde edilen veya (iv) Teslim Alan Taraf tarafından bağımsız olarak geliştirilen bilgiler. Teslim Alan Taraf benzer tipteki kendi gizli bilgilerinin gizliliğini korumak için sarf ettiği çabanın aynı derecesini sarf ederek (her durumda makul bir çabadan daha az olmamalıdır) aşağıdakileri yapmalıdır: (i) işbu Sözleşme’nin kapsamı haricinde İfşa eden Taraf’ın herhangi bir Gizli Bilgisini kullanmamalıdır ve (ii) İfşa eden Taraf tarafından yazılı olarak yetkilendirildiği durumlar haricinde, İfşa eden Taraf’ın Gizli Bilgilerine erişimi, işbu Sözleşme ile tutarlı amaçlar için erişime gereksinim duyan ve buradakilerden daha az hafif olmayan koruma hükümleri içeren Teslim Alan Tarafla gizlilik sözleşmeleri imzalayan kendi ve kendi bağlı şirketlerinin çalışanları, yüklenicileri ve temsilcileriyle sınırlandırmalıdır. Teslim Alan Tarafa bu konuda yasalar tarafından zorunlu kılındığı veya ilgili yetkili makamlarca talep edildiği takdirde İfşa eden Taraf’ın Gizli Bilgilerini ifşa edebilir fakat bu konuda Teslim Alan Taraf, İfşa eden Taraf’a söz konusu zorunlu ifşa hakkında önceden bilgi vermelidir (yasalarca izin verilen kapsamda) ve İfşa eden Taraf tarafından söz konusu ifşaya ilişkin olarak itiraz davası açılmak istenirse, İfşa eden Taraf’ın giderlerinde olmak üzere makul desteği sağlamalıdır. Eğer, Teslim Alan Taraf, İfşa eden Taraf’ın taraf olduğu bir hukuki işlem kapsamında İfşa eden Taraf’ın Gizli Bilgilerini yasaların zoruyla ifşa etmek zorunda kalırsa ve İfşa eden Taraf bu ifşaya itiraz etmez ise, bu durumda İfşa eden Taraf, Teslim Alan Taraf’a söz konusu Gizli Bilgiler’e güvenli erişim derleme ve temin etmedeki makul giderler için ödeme yapmalıdır.

Ücretler ve Ödeme

4.1
Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamındaki Site’de veya Platform’da belirtilen tüm ücretleri belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemelidir. Site’de veya Platform’da aksine belirtilen durumların haricinde (i) ücretler, mevcut kullanım oranlarına değil, alınan hizmetlere dayalıdırlar, (ii) ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ödenen ücretler geri alınamaz. Yenilenecek dönemlerde sitede ilan edilen güncel fiyatlar geçerli olacaktır.

4.2
Ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’de veya Platform’un ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.

4.3
Kullanıcı, isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi belirtilmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleşecektir. Yapılan değişiklikler üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır.

4.4
Ücretsiz deneme süresinin sona ermesinden sonra Kullanıcı’nın üyeliğinin hizmet seviyesi ve türü, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir.

4.5
Kullanıcı eksiksiz ve doğru faturalandırma ve iletişim bilgileri temin etmekle ve söz konusu bilgilerdeki herhangi bir değişikliği bildirmekle yükümlüdür. Şirket, ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir. Şirket tarafından düzenlenecek faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.6
Şirket işbu Sözleşme veya herhangi bir başka sözleşme kapsamında hizmetleri için belirtilen ücretleri zamanında tahsil edemez ise diğer hakları saklı kalmak üzere, ilgili tutarlar eksiksiz bir şekilde ödenene kadar sağlanan hizmetleri durdurabilir, Platform’a erişimi askıya alabilir.

Fikri Mülkiyet

5.1
Kullanıcı, önceden yazılı onayını almaksızın herhangi bir şekilde Şirket’e ait marka, logo, ticari ünvan gibi Fikri Mülkiyet haklarını kullanamaz, bu haklardan hiçbir şekilde istifade edemez. Şirket’in önceden onayı olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır. Kullanıcı Site’yi veya Platform’u kopyalamayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz ve Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma konusunda eylemde bulunamaz, Kullanıcı ayrıca Site’den işleme eser oluşturma hakkına da sahip değildir. İşbu Sözleşme kapsamında “Fikri Mülkiyet”; (i) her türlü lisans, marka, patent, faydalı model, dizayn ve endüstriyel tasarım hakkını ve bunlarla ilgili başvuruları; (ii) herhangi bir hukuka göre patent verilebilir olsun olmasın her türlü buluş, geliştirme, iyileştirme, keşif, know-how, copyright, dizayn, kavram ve düşünceleri; (iii) her türlü ticari sırrı, herhangi bir hukuka göre malikine gizli tutulmasını talep etme hakkı tanıyan her türlü hakkı; (iv) her türlü bilgisayar programları ve yazılımlarını (kaynak kodları, nesne kodları, veri ve veri tabanları, algoritma ve kron kodlarını); (v) yürürlükteki hukuk uyarınca “eser sahibi” sıfatıyla sahibi olunan her türlü esere ilişkin çoğaltma, işleme, yayma, temsil, radyo, TV, mobil veya internet kanalı ile veya sair araçlarla yayınlama, kamuya sunma gibi her türlü mali hakları ve emredici hukuk kurallarının izin verdiği ölçüde manevi hakları ve telif hakları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları ve bunlara ilişkin kullanma, yararlanma, devir, ve takip hakları da dahil olmak üzere, Türkiye ya da başka bir ülkede tescil edilmiş ya da edilmemiş veya tescil edilme sürecinde olan ticari markalar, servis markaları, ticari isimler, ticari sloganlar, tasarım hakları, patent hakları, yararlı modeller, tescilli tasarımlar ve bunlar üzerindeki mülkiyetler, telif hakları, internet siteleri ve bilgisayar programlarının doğasından kaynaklanan her türlü mali ve manevi hakları, teknoloji bilgileri, uygulamalar, yöntemler, operasyonlar, deneyim, ekipman spesifikasyonları ve kılavuzları, pazarlama bilgileri, pazarlama ve reklam teknikleri, müşteri listeleri, satıcı listeleri ve her türlü yazılı veri, raporlar, yorumlar, bilgiler, tahminler ve proje ya da ürün ile ilgili bilgileri içeren ya da başka şekilde yansıtan kayıtlar ile her türlü analiz, derleme, inceleme ve proje ile ilgili olarak bu bilgileri içeren ya da yansıtan diğer belgeleri ifade eder.

5.2
İşbu Sözleşme’nin konusu olan ilgili hizmet, diğer Şirket hizmetleri ve bunların satışa sunulduğu Site, Platform, Kullanıcı’nın bunları kullandığı ve bunlardan yararlandığı benzeri platformlar ve ilgili diğer her türlü yazılımın Fikri Mülkiyet hakları da bizzat Şirket’e ait olup burada belirtilen korumaya tabidir. İşbu Sözleşme’de geçen hiçbir hüküm Şirket’e ait söz konusu Fikri Mülkiyet haklarının Kullanıcı’ya devredildiği anlamına gelmez. Yalnızca işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Platform’u kullanmak üzere telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir.

5.3
Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e, hizmetlerin sağlıklı ifası amacıyla İçerik’in kullanılması, kopyalanması, saklanması ve üçüncü kişilere aktarılması adına kullanım hakkı vermektedir.

Süre ve Fesih 6.1
İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul edildiği tarih itibarıyla başlamaktadır ve işbu Sözleşme’ye uygun olarak satın alınan veya deneme süresi ile Şirket tarafından bedelsiz şekilde sağlanan tüm Kullanıcı abonelikleri bitene kadar veya sonlandırılana kadar veya Kullanıcı’nın hesabı kapatılana kadar devam edecektir.

6.2
Kullanıcı abonelikleri Taraflarca mutabık kalınan tarihte başlamaktadır ve Site veya Platform üzerinde belirtilen abonelik süresi boyunca devam eder. Deneme süreci hariç olmak üzere, Kullanıcı tarafından ilgili kullanım döneminin bitiminden 15 gün evvel aksi talep edilmediği sürece ilgili dönem bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak kendiliğinden aynı süreler ile yenilenecektir. Bu gibi herhangi bir yenileme süresince uygulanılacak olan fiyatlandırma, Şirket tarafından belirlenen ve Site’de veya Platform’da ilan edilen bedeller üzerinden gerçekleşecektir.

6.3
Taraflar’dan herhangi biri, diğer Taraf’a 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilir.

6.4
Taraflar’dan biri işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmezse ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşı söz konusu aykırılığı verilen süre içerisinde gidermezse, işbu Sözleşme, bildirimi yapan tarafça feshedilebilir. Yürülükteki mevzuatın ihalili de Sözleşme’nin haklı nedenle feshi sebeplerindendir.

6.5
Kullanıcı hesabının 6 ay boyunca pasif olması halinde, Şirket işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6.6
İşbu Sözleşme’nin haklı gerekçe ile Kullanıcı tarafından feshedilmesi halinde, fesih tarihine kadar olan hak ve yükümlülükler ortadan kalkmaz, bu nedenle Sözleşme’nin fesih tarihine kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan Kullanıcı sorumludur. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde de Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz. Sözleşme’nin Şirket tarafından haklı gerekçe ile feshedilmesi durumunda ise ilgili fesih tarihinden sonra, tüm ilgili aboneliğin geri kalan süresini kapsayan herhangi bir ödenmemiş tutar Şirket’e ödenmelidir. Hiçbir durumda herhangi bir fesih, fesih tarihinden önceki dönem için Şirket’e ödenmesi gereken herhangi bir tutarı ve ücreti ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

6.7
Kullanıcı’nın hesabının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir nedenle engellenmiş olmaması kaydıyla Sözleşme’nin sona erdiği hallerde Şirket İçerik’e 1 ay boyunca sadece “okunur erişim” sağlar. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 1 ay süresince Kullanıcı İçerik’i ilave ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen talepler için Platform’da belirtilecek ücretleri talep edebilir.

Sorumluluk Sınırı 7.1
Şirket Site, Platform ve ilgili yazılım ve içerikleri “olduğu gibi” sunmakta olup bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı da bu hususu baştan kabul etmektedir.

7.2
Kullanıcı, Site üzerinden üçüncü kişi internet sitelerine link verilebileceğini ve bu tür bağlantılara dair herhangi bir türde bir taahhüt veya garanti bulunmadığını, söz konusu linklere dair Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

7.3
Şirket Platform’un kullanımının ve erişiminin kusursuzluğuna ilişkin herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.

7.4
Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Platform’a erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı, aktardığı İçerikler ile Site ve Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur.

7.5
Şirket, Site’nin ve/veya Platform’un ve/veya Kullanıcı için oluşturulmuş hesabın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan veya dolaylı zarardan sorumlu değildir. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

Diğer Hükümler 8.1
İşbu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerli olup, anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

8.2
Taraflar bağımsız yüklenicilerdir. İşbu Sözleşme Taraflar arasında bir ortaklık, bayilik, ortak girişim, mümesillik, emanet veya istihdam ilişkisi oluşturmamaktadır.

8.3
Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme dâhilindeki herhangi bir hakkını kullanmaması veya kullanmada gecikmesi söz konusu hakkın bir feragati anlamına gelmemelidir.

8.4
İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından yasalara aykırı olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm mahkeme tarafından değiştirilmelidir ve asıl hükmün tüm amaçlarını karşılayacak şekilde yasalar tarafından izin verilen en geniş kapsam dâhilinde yorumlanmalıdır ve ayrıca işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümleri geçerli olmaya devam etmelidir.

8.5
Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul eder.

8.6
Kullanıcı, Şirket’in önceden yazılı izni olmaksızın yasal prosedürlerle olsun veya olmasın işbu Sözleşme dâhilindeki kendi hak ve yükümlülüklerinden hiçbirisini devredemez.

8.7
İşbu Sözleşme buradaki tüm ekler ve zeyilnamelerle Taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmünün hiçbir değişikliği, tadili veya feragati yazılı olarak yapılmadıkça ve Taraflarca imzalanmadıkça veya söz konusu değişiklik, tadil veya feragatin yönlendirilmek istendiği taraf tarafından elektronik olarak kabul edilmedikçe geçerli değildir. Bununla birlikte işbu Sözleşme ve bu Sözleşme’nin herhangi bir ekinin hükümleri arasında herhangi bir tutarsızlık meydana geldiği takdirde söz konusu ekin şart ve koşulları geçerli olacaktır.